Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TERMODYNAMIK MED STRÖMNINGSLÄRAMMVA01
Thermodynamics and Fluid Mechanics, Basic Course

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@energy.lth.se, Inst för energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: FMA415 Endimensionell analys, FAFA30 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Examination sker via en obligatorisk hemuppgift, ett teoriprov (60 min; termodynamik, utan hjälpmedel) samt en avslutande skriftlig tentamen (4 tim) som avser både teori (strömningslära, utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t ex tabell- och formelsamlingar). Godkända frivilliga hemuppgifter kan ge extra poäng som adderas till tentamensresultatet. Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänt teoriprov och godkänd tentamen, enligt särskild formel. Övrigt: Gruppvisa räknestugor 18 tim. Hemsida: http://www.energy.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i teknisk termodynamik och strömningslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inom kursavsnittet termodynamik behandlas grundläggande begrepp som temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra) inklusive tillämpningar. Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram och vissa grundläggande termodynamiska samband innefattas. Inom kursavsnittet strömningslära introduceras och tillämpas kontinuitetsekvationen, Navier-Stokes ekvationer, Bernoullis utvidgade ekvation samt impulssatsen. Vidare behandlas likformighetslagar, omströmmade kroppar samt laminär och turbulent rörströmning.

Litteratur
Çengel, Y. A., Turner, R. H.& Cimbala, J. M.: Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Third Edition in SI Units. McGraw-Hill 2008. ISBN: 978-007-126631-4.
Eriksson, D. & Norberg, C.: Kompendium i grundläggande strömningslära. Energivetenskaper, LTH 2010.