Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
CAD/CAM/CAEMMT160
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Alternativobligatorisk för: M3. Valfri för: I4, MD4. Kursansvarig: Carin Andersson, carin.andersson@iprod.lth.se och Jinming Zhou, jinming.zhou@iprod.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning, FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med inlämningsuppgifter, gästföreläsningar och deltagarundervisning. Obligatoriskt modellprov och frivillig skriftlig tentamen avslutar kursen. Tillfälle ges att genomföra ett ommodelleringsprov direkt efter det ordinarie provtillfället. Hemsida: http://www.iprod.lth.se.

Syfte
Datorbaserade system för att effektivisera arbetet med att utveckla, analysera, dokumentera och produktionsbereda produkter ökar i omfattning. Antalet användare ökar samtidigt som fler aktiviteter under produktframtagningscykeln stöds av olika typer av datorbaserade system.

Kursens syfte är både att ge studenten en bred bild av potentialen hos moderna datorbasedare system för produktberedning och produktdatadokumentation och att förse studenten med nödvändiga färdigheter för att bli en avancerade användare av solidmodelleraren Pro/ENGINEER.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen teoretiska del behandlar de olika komponenterna och funktionerna i delområdena datorstödd ritning CAD, datorstödd beredning CAM och datorstött ingenjörsarbete CAE. Teoridelen omfattarkunskaper om utrustning för CAD/CAM, grundläggande CAD- och CAM-teknik, generering och hantering av sammanställningar, friformkurvor, ytmodellering, solidmodellering (olika representationsformer), transformationer, projicering, rendering, visualisering, friformframställning, produktdatahantering (PDM), hantering av data kopplat till produktens livscykel (PLM).

I kursens praktiska del arbetar studenten självständigt med inlämningsuppgifter som löses med hjälp av den kommersiella programvaran Pro/ENGINEER. De praktiska momenten innbär arbete i olika moduler i programvaran och omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider (assemblering), programmering i CAD-system, ritningsframställning, rörelsesimulering, plåtformning, verktygskonstruktion och beredning. Beredningsarbetet innefattar att skapa kod innehållande bearbetningsinformation till en fleroperationsmaskin för bearbeta fram den 3D-geometri som modellerats.

Litteratur
Kurspärm sammanställd av institutionen.