Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KVALITETS- OCH UNDERHÅLLSSTYRNINGMION35
Quality and Maintenance Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO060. Valfri för: I4, I5lp, I5pr, M5lp, M5pr. Kursansvarig: Adj. lektor Bertil I Nilsson, bertil.nilsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: FMS012 Matematisk statistik AK (eller motsvarande). Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen efter avslutad kurs bestående av 8-10 uppgifter samt obligatoriska inlämningsuppgifter av projektkaraktär. För att bli godkänd på kursen krävs totalt 50 % av poängsumman på tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgifterna kan genomföras i mindre grupp där en rapport lämnas in för bedömning. I gränsfall för godkänt kan studenten få korrigera sin rapport och lämna in för förnyad bedömning. Inlämningsuppgifter kan endast lämnas in i samband med kursens genomförande och vid de båda omtentamenstillfällena. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Att göra rätt saker och att göra saker rätt, dvs. grunderna för effektivitet och produktivitet, är hörnpelare i all industriell verksamhet. Kunder och andra intressenter förväntar sig att få erbjudanden som motsvarar deras behov och krav. Kunderna förväntar sig också att vi som leverantör förverkligar erbjudandet i enlighet med avtalet. Samhället förväntar sig uthållighet i flera aspekter – reducera användning av begränsade resurser, återanvända och återvinna. Men också ur ett finansiellt samhällsekonomiskt perspektiv.

Kursens syfte är att ge studenterna en allmän grund inom de båda närliggande områdena kvalitet och underhåll. Kursen ger tre perspektiv, vi inleder med koppling av kundens behov och företagets förmåga att utveckla produkter. Vi fortsätter med förmågan att använda befintliga resurser för att producera produkten och avslutar med att betrakta produkten ur användarens synpunkt.

Konkreta mål är att ge studenterna:

~

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Kursen skall också ge insikt i att jämföra olika koncept och strategier, för utveckling på systemnivå.

Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

Innehåll
Kursen omfattar 6 perspektiv på företagets verksamhet. Vi startar med begreppsapparat inom kvalitet och skissar ett kartblad för en värdekedja, med kvalitetsledning i fokus men också relation till samhället i övrigt. Det första blocket, Block 1, lägger tonvikt på kopplingen mellan kunden och vår förmåga att utveckla produkter, som uppfyller kundernas behov. Ett kraftfullt verktyg är försöksplanering, att studera hur flera faktorer samtidigt kan påverka produktegenskaper. Vi beskriver hur tillförlitlighet kan mätas och utvecklas.

Inom det andra kursblocket, Block 2, betraktar vi produkten ur användarens synpunkt – produkterna blir allt komplexare, vilket kräver högre tillförlitlighet. Modern underhållsverksamhet baseras på en kunskap om insatsernas totala inverkan på företagets ekonomi. Utifrån denna kunskap så dimensioneras omfattningen av underhållet. Begrepp/modeller som LCC/LCP/TCO är vägledande för styrning och uppföljning av underhållverksamheten men används också vid investeringsbeslut.

I det tredje blocket, Block 3, fokuserar vi på förmågan att producera. Vi speglar kopplingen mellan kvalitet och ekonomi/lönsamhet samt verktyg för att samla in, analysera och presentera data. I produktionsprocesser med betoning på kontinuerlig drift är statistisk processtyrning ett centralt verktyg.

Block 4 fokuserar på våra relationer med omvärlden. Standarder ställer krav på vår förmåga och kan styra våra processer och våra produkter. Inom kursen tas även standard som ISO9000:2000, ISO14000, ISO18000 samt TS16949 upp. Revisioner och Inspektioner av 3:e part riktar sig att säkerställa att vi klarar av att bedriva vår verksamhet i överensstämmelse med vårt ledningssystem och att vårt resultat blir i överensstämmelse med krav och specifikationer.

Block 5 har också ett externperspektiv med fokus på inköp av varor och tjänster. Med syfte att skapa en konkurrenskraft i en total värdekedja från materialleverantör ända fram till leverans till slutkund, måste alla led i värdekedjan vara synkroniserade. Tjänsteleveranser har många olika inriktningar, från tidiga delar av produktframtagningen fram till slutmontage, packning, leverans och kanske installation/överlämning.

Block 6 ger återkoppling till standardens krav på ständig utveckling. Blocket fokuserar på de numera väl etablerade principerna LEAN Management och Sex Sigma. Vi återvänder också till uthållighet och etik.

Litteratur
Bergman, B & Klevsjö, B: Kvalitet – från behov till användning (4:e upplagan). Studentlitteratur 2007.
Park, Sung H: Six Sigma for Quality and Productivity Promotion. Asian Productivity Organisation.
Nilsson, B & Berling, P: Kompendium i kvalitets- och underhållsstyrning. LTH 2011.
Urval av aktuella vetenskapliga artiklar med syfta att illustrerar senaste resultat från forskning och applikationer i företag och andra organisationer.
Rekommenderade internationella hemsidor av typ isixsigma, ifm.eng.cam.ac.uk/dctools, asq.org, itl.nist.gov/div898/handbook, för utveckling av den egna verktygslådan.