Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INDUSTRIELL MÄTNING OCH STYRNINGMIE041
Measurement Systems for Control

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: M4me. Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se och Universitetsadjunkt Bengt Simonsson, bengt.simonsson@iea.lth.se, Industriell elektroteknik och automation. Förutsatta förkunskaper: MIE012 Elektroteknikens grunder. Prestationsbedömning: Godkända laborationer, godkänt projekt samt skriftlig sluttentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Det krävs ca 100 timmars självstudier, främst för att slutföra projektdelen av kursen. Hemsida: http://www.iea.lth.se/ims.

Syfte
Kursen skall ge en god överblick över de viktigaste komponenterna som används för att bygga upp industriella mät- och styrsystem och dessa komponenters samverkan. Kursen ska även ge studenten erfarenhet av att planera, bygga och ta i drift ett mindre system inkluderande givare, ställdon och presentationsenheter för en given mät- och styruppgift.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt och utan hjälpmedel kunna

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

individuellt och med hjälp av datablad kunna

i grupp och med felsökningshjälp från handledare kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

i en kortfattad rapport kunna redovisa och förklara konstruktionen av hårdvara och mjukvara i ett mät- och styrsystem i ett grupparbete. Rapporten skall rikta sig till andra som läst denna kurs eller har motsvarande förståelse.

Innehåll
Logisk algebra, grindar, Karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät och sekvensnät. Egenskaper och prestanda för komponenter och kretsfamiljer. Givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Anslutning av mätsystem till persondator. Kommersiella mät- och styrprogram.

Litteratur
Lindstedt G: Kompendium i Industriell mätning och styrning, IEA, LTH, 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och projekt. Delmomentet omfattar: Laborationer och projekt.

Kod: 0204. Benämning: Industriell mätning och styrning.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen bedöms i skalan U, 3, 4, 5. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen på kursen.