Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERAKTIONSDESIGNMAMN25
Interaction Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: MD5. Kursansvarig: Bitr. lektor Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Duggor, fördjupningsuppgift i form av prototyp, skriftlig artikel och poster, muntlig redovisning. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, muntlig projektpresentation, skriftlig artikel, poster. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande tekniker inom interaktionsdesign, samt förmåga att utforma interaktiva produkter och system, med hänsyn till olika intressenters behov och villkor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Definiera och diskutera ämnesområdet interaktionsdesign med dess centrala begrepp.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva produkter.

Centrala begrepp och moment i kursen: Interaktionsdesign, designverktyg & prototyper, samverkan i projekt, MDI (Människa-datorinteraktion), produkter & system, användbarhet, innovation, visualisering.

Litteratur
Preece, J, Rogers, Y. & Sharp, H. (2007). Interaction design: Beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons, Ltd.
Bohgard M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, Stockholm, 2008.
Utdelat material via kursens hemsida.