Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AEROSOLTEKNOLOGI, PROJEKTMAMN20
Aerosol Technology Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: F4, F4es, M4, MNAV1, N4. Kursansvarig: Tekn. dr. Aneta Wierzbicka, aneta.wierzbicka@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: MAM242 Aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig rapportering samt muntlig presentation. Rapporten skall presenteras på ett annonserat seminarium. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Studenten skall förvärva kunskap och förmåga att självständigt lösa ett areosolrelaterat problem. Arbetet skall utföras i projektform. Projektet skall utföras med ett experimentellt och/eller teoretiskt förhållningssätt, exempelvis: utföra mätningar i verkliga- eller laboratoriemiljöer, utveckla en ny mätteknik, modellera, analysera data etc. Studenten skall förvärva förmåga att identifiera ett problem, välja en adekvat lösningsmetodik, utveckla en analytisk och utvärderande förmåga och kunna dra slutsatser.

Kursen syftar även till att träna studenten i ett forskningsmässigt förhållningssätt och i projektledning, egenskaper som är viktiga både under universitetsutbildningen och på framtida arbetsplatser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens innehåll anpassas efter studentens specialisering och personligt intresse. Projektet skall lämpligen ha samband med den aerosolforskning i internationella frontlinjen som utförs vid Lunds Universitet. Projektet kan vara relaterat till andra fält, inom vilka aerosolteknologi kan tillämpas. Projektet utförs då efter överenskommelse med avdelningen eller företaget i fråga.

Litteratur
Bestäms efter projektets innehåll.