Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INTERAKTIONSDESIGN, GRUNDKURSMAMA15
Interaction Design, Basic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAM061 och MAMA01. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Bitr. lektor Mattias Wallergård, mattias.wallergard@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt projektarbete. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, workshop, muntlig projektpresentation, skriftlig projektrapport. Hemsida: http://www.eat.lth.se/utbildning.

Syfte
Studenten skall få en introduktion till det tvärvetenskapliga området interaktionsdesign, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen. Studenterna skall genom en blandning av teori och praktiska moment nå insikter i hur man utformar användbara interaktiva produkter och tjänster.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. Teorier och riktlinjer från human factors och kognitionsforskning presenteras och utgör en utgångspunkt för de övriga kursmomenten. Vidare behandlas teorier, metoder och tekniker för den övergripande designprocessen och den mer specifika utformningen av interaktiva produkter och tjänster.

Centrala begrepp och moment i kursen:

Användbarhet, Kognitiva färdigheter, Human factors, Designprocessen, Användarstudier, Användbarhetsmål, Konceptuell design, Interaktionstekniker, Grafisk design, Användbarhetsutvärdering.

Litteratur
Preece, J, Rogers, Y. & Sharp, H. (2007). Interaction design: Beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons, Inc.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH.

Kod: 0211. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH.