Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BELASTNINGS- OCH KOGNITIONSERGONOMIMAMA11
Cognitive and Physical Ergonomics

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MAMA05. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Arne Svensk, tekn lic,, arne.svensk@certec.lth.se , och Per Odenrick, professor, per.odenrick@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter/projekt. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna tidigt i utbildningen skall lära sig att utveckla produkter, företeelser och miljöer som är anpassade till människors fysiska och kognitiva förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller individuella uppgifter och gruppuppgifter/projekt samt föreläsningar/seminarier som behandlar följande områden:

Litteratur
Norman, D. A. The Design of Everyday Things. MIT Press 2002. ISBN:978-0-465-06710-7.
Hägg G., Ericson M., Odenrick P. Fysisk belastning i boken Arbete och teknik på människans villkor, Bohgard M., m fl, 2008, Prevent, Stockholm
Material som delas ut vid kursstart och i samband med föreläsningarna/seminarierna.