Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MÄNNISKA, TEKNIK, ORGANISATION OCH HANTERING AV RISKERMAM090
People, Technology, Organization and Risk Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: RH4rh. Valfri för: BI3, C4, C4da. Kursansvarig: Forskarassistent Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig enskild tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyget. Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning. Projektarbete med presentation. Projekthandledningar. PBL-övningar. Studiebesök. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en kunskapsbas om hur människa, teknik och organisation och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet t ex risken för att en stor olycka kan inträffa. Vidare är syftet att stärka studentens förmåga, enskilt och i grupp, att systematiskt identifiera och analysera en organisations riskhantering och föreslå åtgärder för ökad säkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen lägger stor vikt vid studenternas förståelse av den egna kunskapsutvecklingen. Kursen består av föreläsningar, övningar (problembaserat lärande (PBL)) samt ett projektarbete i grupp. I projektarbetet görs studiebesök för att ge praktisk förankring av kursinnehållet i verklig företagsmiljö. Utifrån ett första studiebesök skall kursdeltagarna ta fram egna problemformuleringar, ta ansvar för att relevant data/information samlas in vid senare studiebesök och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen av företagets/organisationens säkerhetsarbete utifrån den ställda problemformuleringen. Arbetet skall sammanställas i en rapport och presenteras vid ett seminarium. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten. I PBL-övningarna förväntas det att varje kursdeltagare tar ansvar för lärprocessen.

I föreläsningarna tas följande upp:

Litteratur
Bok: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent 2008. ISBN: 978-91-7365-037-3
Kompendium: Människa, teknik, organisation och hantering av risker. Ergonomi och Aerosolteknologi, 2010.
(Rasmussen, J. and Svedung I.: Proactive Risk Management in a Dynamic Society. Räddningsverket 2000.)
Föreläsningsanteckningar samt i kursen utdelat material.