Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOKEMISK REAKTIONSTEKNIKKTE071
Biochemical Reaction Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: B4pt. Alternativobligatorisk för: MBIO2. Valfri för: K4p, W4p. Kursansvarig: Professor Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KBK011, FMA420, KET045 eller KTE170. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Simuleringsuppgifter. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte071/.

Syfte
Kursens syfte är att ge de studerande förståelse och färdigheter så att de på ett kvantitativt sätt kan analysera en bioteknisk process. Den kvantitativa analysen skall kunna göras på såväl cellulär nivå som på reaktornivå. Detta ger grunden för identifiering av kritiska faktorer vid utformning och uppskalning av biotekniska processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar på ett kvantitativt sätt biotekniska processer på såväl reaktor som cellnivå. Följande moment ingår: Metabola reaktioner, stökiometri, C-mol konceptet, reduktionsgrader, termodynamik i mikrobiella system, modellering av metabola nätverk, reaktionskinetik, utformning av biotekniska processer, massöverföring, uppskalning av bioreaktorer.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar och simuleringsuppgifter.

En betydande del av kurstiden ägnas åt kvantitativ problemlösning. Problemlösningen innefattar både kortare exempel och mer omfattande problem som löses med datorhjälpmedel. Examinationen är fokuserad på problemlösning.

Litteratur
Nielsen J, Villadsen, J och Lidén, G: Bioreaction Engineering Principles, 2nd ed. Kluwer Academic/Plenum Press 2003. ISBN: 0-306-47349-6.