Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ALLMÄN KEMIKOOA05
General Chemistry

Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KOO070, KOO080, KOO081, KOO101 och KOOA01. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm,, jan-olle.malm@polymat.lth.se, och Univ. lektor Lars Stenberg, lars.stenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Tentamensresultatet ger slutbetyg. Hemsida: http://www.polymat.lth.se/.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. Att ge nödvändig kunskap för det kemiska fackspråket på såväl engelska som svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Litteratur
Atkins, P & Jones, L: Chemical Principles: The Quest for Insight, 5th edition. Freeman, 2010. ISBN: 1429239255. Utdelat material.