Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GRUNDLÄGGANDE KEMIKOO101
Fundamental Chemistry

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KOO070, KOO080, KOO081, KOOA01 och KOOA05. Obligatorisk för: B1, K1. Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm,, jan-olle.malm@polymat.lth.se, och Univ.lektor Lars Stenberg, lars.stenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Godkänt nomenklaturprov och godkända laborationer. Kontinuerlig examination: Godkända laborationsförhör och inlämningsuppgifter ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte
Att ge en grundläggande förståelse och kunskap om kemiska processer och förlopp samt ge en grund för vidare kemistudier. Att ge nödvändig kunskap för det kemiska fackspråket på såväl engelska som svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Litteratur
Atkins, P & Jones, L: Chemical Principles: The Quest for Insight, 5e upplagan. Freeman 2010. ISBN: 1429239255.
Aylward, G & Findlay, T: SI Chemical Data, 6e upplagan. Wiley 2008. ISBN: 0-470-81638-4.
Laborationshandledning.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt nomenklaturprov och godkända laborationer.

Kod: 0205. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter och laborationsförhör ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen.