Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MIKROSKOPISK KARAKTÄRISERING AV MATERIALKOO065
Microscopic Characterization of Materials

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: K4m, N4m. Kursansvarig: Professor Reine Wallenberg, Reine.Wallenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Förkunskapskrav: Analys på nanoskalan KOO105. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd praktisk analysuppgift. Tentamensresultat ger slutbetyg. Hemsida: http://www.polymat.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Williams, D B och Carter, B C: Transmission electron microscopy – a textbook for materials science, 2nd edition. Springer 2009. ISBN: 978-0-387-76502-0; e-ISBN: 978-0-387-76501-3.
Material utlagt på kursens hemsida.