Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ORGANISK KEMIKOKA05
Organic Chemistry

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ??2359 och TEK285. Obligatorisk för: N1. Kursansvarig: Dr Daniel Strand, daniel.strand@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KOKA01 Allmän och oorganisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Hemsida: http://www.organic.lu.se/People/Daniel%20Strand/strandgroup/Teaching/KOKA05/2010.html.

Syfte
Kursen skall ge grunder i organisk kemi och biomolekylers struktur för utbildning i teknisk nanovetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Organiska molekylers struktur och reaktivitet med tonvikt på förståelse av de viktigaste egenskaperna såsom löslighet, syra-basegenskaper och reaktivitet. Några grundläggande reaktionsmekanismer inklusive sådana med relevans för biokemiska processer och framställning av polymerer. Enkla experimentella metoder och säkerhetsbedömningar vid laborativt arbete.

Litteratur
Ellervik, U och Sterner, O: Organisk kemi Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-03721-9. Kompendium, Organisk kemi