Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKTKURS I LÄKEMEDELSKEMIKOK100
Project in Medicinal Chemistry

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KOK020. Valfri för: B4l, K4l. Kursansvarig: Professor Ulf Ellervik, ulf.ellervik@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs skriftlig rapport och muntlig presentation.

Syfte
Kursens syfte är att ge fördjupade praktiska kunskaper i syntetisk organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Läkemedel är lågmolekylära organiska ämnen som låter sig syntetiseras och strukturbestämmas med metoder och tekniker som används rutinartat i organiska forskningslaboratorier. En viktig del av kursen kommer att ägnas åt moderna syntetiska tekniker, för att visa möjligheterna att framställa även specifika stereoisomerer. Även isolering av biologiskt aktiva naturprodukter genom kromatografi och strukturbestämning av ämnen i blandningar eller som rena komponenter med spektroskopiska tekniker (NMR och MS) och/eller kombinationer av kromatografiska och spektroskopiska tekniker (LCMS och GCMS) kommer att behandlas. Processen då en molekyls biologiska aktivitet optimeras genom struktur-aktivitetssambandsstudier och systematisk variation av dess kemiska struktur kommer att genomgås. Kursen kommer framför allt att vara praktiskt orienterad. Viktiga koncept rörande projektledning understöds via föreläsningar och seminarier.

Litteratur
Clayden, Greeves, Warren och Wothers: Organic Chemistry. Oxford University Press 2005. ISBN: 0-19-850346-6.
Föreläsningskompendium.