Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LÄKEMEDELSKEMIKOK085
Medicinal Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: B4l, K4l. Valfri för: N4nbm. Kursansvarig: Professor Ulf Nilsson, ulf.nilsson@organic.lu.se, Bioorganisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Kemiteknik&Bioteknik/MedChem/MedChem.html.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och bred förståelse för läkemedelskemi och farmakologiska principer ur det molekylärt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis allmänna farmakologiska principer, läkemedelsutveckling och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde samt kemiska struktur, men diskuterar även enskilda preparat. Fortsättningen av kursen behandlar viktiga moment inom läkemedelskemin, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi samt cytostatika.

Samband mellan kemisk struktur och farmakologisk effekt diskuteras.

Litteratur
Graham L P: An introduction to Medicinal Chemistry, 4:e uppl. Oxford University Press 2009. ISBN 978-0-19-923447-9.