Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
HUMAN NUTRITIONKNLN01
Human Nutrition

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KNL031. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Elin Östman, Industriell näringslära. Förutsatta förkunskaper: KNL026 Fysiologi. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Att ge en ökad förståelse och en helhetssyn på human nutrition och metabolism med fokus på hur livsmedlens egenskaper och komponenter i olika råvaror påverkar kroppens funktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Gibney, MJ; Vorster, H, & Kok, F.K. (Eds): Introduction to Human Nutrition. Blackwell Science 2002. ISBN: 0-632-05624-X (eller senare upplaga). Tillgänglig som e-bok.
Abrahamsson, L, Andersson, A, Becker, W och Nilsson, G: Näringslära för högskolan. Liber 2006. ISBN 91-47-05355-0.
Vetenskapliga artiklar och elektroniska resurser.