Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FYSIOLOGIKNL026
Physiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO2, MLIV1. Valfri för: B4l, B4lm, K4l. Kursansvarig: Tekn dr Anne Nilsson, Anne.Nilsson@appliednutrition.lth.se, Industriell näringslära. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi och KMB060 Mikrobiologi eller KBKA05 Teknisk biologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs genomförda laborationer och seminarieuppgifter. Det graderade betyget baseras på sluttentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Ge grundläggande kunskaper om kroppens anatomi och om mekanismerna bakom hur kroppens celler och organ fungerar och integreras, med särskild inriktning mot metabolism och näringslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera näringsfysiologiskt relaterade frågeställningar och tillämpa sina kunskaper för att lösa dessa

muntligt och skriftligt kunna redogöra för fysiologiska fenomen gentemot sina studiekamrater

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

söka och värdera information om human fysiologi från vetenskapliga artiklar, elektroniska källor och allmän media

Innehåll
På basen av kunskaper i biokemi och cellbiologi är huvudmomenten magtarmkanalens anatomi och fysiologi, endokrinologi och metabolism. Kursen berör även neurofysiologi, andning och cirkulation, muskelfunktion och njurfunktion. Kursen innehåller föreläsningar, gruppövningar, laborativa moment och en valfri fördjupningsuppgift. Under kursens gång finns möjlighet att göra två duggor.

Litteratur
Widmaier, EP, Raff, H och Strang, KT Vander's Human Physiology - The Mechanisms of Body Function. McGraw-Hill 2008, Eleventh edition. ISBN: 9780071283663