Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MIKROBIOLOGIKMB060
Microbiology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KMB015. Obligatorisk för: B2. Kursansvarig: Professor Peter Rådström, Peter.Radstrom@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig examination och skriftliga laborationsrapporter. En frivillig dugga baserad på halva kursmaterialet ingår i bedömningen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursens syften är:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå mikrobiell genetik och fysiologi samt ha kunskap om mikroorganismernas betydelse för industrin.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Erhålla praktiska färdigheter i hanterandet av mikroorganismer via moment som illustrerar essentiella aspekter av teorin.

Innehåll
Kursen introducerar studenterna till den fascinerande världen av levande celler med tonvikt på bakterier deras genetik och fysiologi. Kursen tar upp följande teman; de tre domänerna av liv, nämligen eubakterier, archaebakterier och eukaryoter, cellstrukturer, mikrobiell tillväxt, sterilisering, antibiotika, mikrobiell metabolism, taxonomi, arvsmassan, mikrobiell genetik, virus, betydelsen av mikroorganismer i ekosystemet samt industriell mikrobiologi. Laborationsövningarna illustrerar teoretiska aspekter av kursen och introducerar studenterna i mikrobiella laborationstekniker som t. ex. aseptisk hantering av mikroorganismer.

Litteratur
Willey JM, Sherwood LM, Woolverton CJ, Prescott´s Microbiology, Eighth Edition, McGraw-Hill Higher Education. Laborationskompendium.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0205. Benämning: Laborationer.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs inklusive rapporter. Delmomentet omfattar: Skriftliga laborationsrapporter.