Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
METABOLIC ENGINEERINGKMB040
Metabolic engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, B4pt. Kursansvarig: Professor Marie Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Förkunskapskrav: KBK041 Genteknik, KMB060 Mikrobiologi. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig examination, poängbedömd laborationsrapport och poängbedömd muntlig litteraturpresentation. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna i metabol teknologi samt diskutera metabola verktyg och strategier. Studenterna skall ges insikt hur teknologin kan nyttjas inom området white biotechnology.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· Förstå de grundläggande verktyg som används inom metabol teknologi inklusive massbalanser, metabola flödesmodeller, metabol kontrollanalys och omics-teknologin.

· Förstå hur dessa verktyg används för att analysera metabolt (genetiskt) förändrade mikroorganismer.

· Erhålla fördjupade kunskaper om metabola cellflöden, metabol reglering samt hur metabolismen kan förbättras inom bioprocessområdet med hjälp av metabol teknologi.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna göra bedömningar av andra studenters prestationer med hänsyn till för området relevant vetenskaplig fakta

kunna argumentera utifrån vetenskapliga bevis

Innehåll

Litteratur
Kompendium i metabol teknologi.