Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KVALITET OCH PRODUKTSÄKERHETKMB031
Quality and Product Safety

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: B4l, B4lm, B4mb, K4l, MBIO2, MLIV2. Kursansvarig: Dr Jenny Schelin, Jenny.Schelin@tmb.lth.se, Teknisk mikrobiologi. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig examination, muntlig och skriftliga rapport. Hemsida: http://www.tmb.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att introducera studenterna i kvalitetssäkringsverktyg, HACCP, cGMP, hygienisk processdesign, ISO 9000 samt ISO 14000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kompendium samt Adams, M.R. and Moss, M.O.: Food Microbiology, The Royal Society of Chemistry, UK.