Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKT I LIVSMEDEL ELLER LÄKEMEDELSTEKNOLOGIKLGN05
Integrated Project on Food or Pharamaceutical Technology

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KLG031 och KLT031. Valfri för: B5l, B5lm, K5l, MLIV2. Kursansvarig: Federico Goméz, Federico.Gomez@food.lth.se och Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förkunskapskrav: Inga. Förutsatta förkunskaper: KLG060, KLG080 eller KLG027. Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras godkänt deltagande i alla aspekter av projektkursen och godkänd muntlig tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Fördjupa kunskaper i livsmedelsteknik och livsmedelsteknologi eller läkemedelsteknologi genom att genomföra ett tekniskt utvecklingsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna förklara och tillämpa sambanden mellan grundläggande teknologisk och teknisk teori och de frågeställningar som uppkommer i det valda utvecklingsprojektet

· Ha förmåga att kunna individuellt utföra uppgifter i projektet samt kunna sammarbeta i en internationell miljö

· kunna avrapportera resultat och slutsatser enligt den standard som finns i industrin

· utifrån universitetets biblioteksresurser och öppna elektroniska källor värdera och bearbeta för projektet relevant information

· Kunna reflektera kring den egna rollen i en projektgrupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna arbeta i linje med etablerad vetenskaplig och industriell standard samt ha en förståelse för eventuella etiska krav som ställs på projektet

Ha förmåga att kunna göra relevanta bedömningar rörande projektrisker så väl ekonomiska som miljömässiga

Innehåll
Projektet utgörs av en produktutvecklingsprocess av en produkt och skall genomföras ur ett kommersiellt konsumentperspektiv. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering-rekommendationer inför kommersialisering och industrialisering.

Viktiga koncept framför allt rörande projektledning understöds via föreläsningar och seminarium

Undervisningsformen är föreläsningar, seminarier med skriftliga rapporter laborationer, studiebesök, och egen reflektion

Litteratur
Rekommendation av litteratur ges vid kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Projekt i livsmedel eller läkemedelsteknologi.
Antal Högskolepoäng: 13. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd rapport. Godkänd muntlig presentation. Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Praktiskt projektarbete.

Kod: 0211. Benämning: Projektmetodik.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment Inlämnad reflektion. Delmomentet omfattar: Teoretisk bakgrund för projektarbete.

Kod: 0311. Benämning: Entrepenörskap.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagit i obligatoriska moment. Delmomentet omfattar: Teori kring entreprenörskap.