Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROBIOTIKAKLGN01
Probiotics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KLG070. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Professor Siv Ahrné, Siv.Ahrne@appliednutrition.lth.se och Professor Göran Molin, Goran.Molin@appliednutrition.lth.se, Industriell näringslära. Förutsatta förkunskaper: KMB060 Mikrobiologi. Prestationsbedömning: Gruppdiskussion följt av skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen fordras även godkänd laborationsredovisning (skriftlig och muntlig). Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en beskrivning för hur bakterier associerade till människan kan påverka hälsan, hur man genom tillförsel av specifika utvalda bakterier kan påverka sjukdomar och hälsostatus samt hur probiotiska livsmedel industriellt kan utformas (probiotisk design).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Följande delmoment behandlas i kursen: Basal biologisk problemlösning, bakteriesystematik och metoder att klassificera och identifiera bakterier; tarmflorans sammansättning och ekologi; effekter av probiotika på sjukdoms- och hälsostatus; immunologiska och genomiska aspekter på probiotika; probiotiska verkaningsmekanismer; probiotikas interaktion med dietfibrer och antioxidanter; design av probiotiska livsmedel; livsmedelshygieniska och säkerhetsaspekter på probiotika.

Litteratur
Molin, G Lectures in probiotics (PDF-files; kostnadsfri).