Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LIVSMEDELSVETENSKAP: PRODUKTIONSSYSTEMKLG085
Integrated Food Science: Production System

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KLG 060 Livsmedelskemi för Produktformulering, KLG080 Livsmedelsvetenskap komplexa livsmedel. Prestationsbedömning: Essäer, paneldebatt, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Att ge en ökad förståelse för hållbar livsmedelsproduktion i förhållande till konsument, producent och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Coultate, T.P Food – The chemistry of its components, Fourth or later edition The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2002. ISBN: 0-85404-615-1
Kessler, H.G Food and Bio Process Engineering. Dairy Technology, Verlag A. Kessler, Tyskland 2002. ISBN: 3-9802378-0 OR
Singh, P & Heldman D Introduction to Food Engineering 3rd Edition. London Academic Press 2001.
Gibney MJ; MacDonald, IA; Roche, HM (Eds): Nutrition & Metabolism. Blackwell Science 2003. ISBN: 0-632-05625-8 eller senare upplaga
WHO TRS 916 report, finns tillgänglig på nätet via kursens hemsida