Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LIVSMEDELSVETENSKAP: KOMPLEXA LIVSMEDELKLG080
Integrated Food Science

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: B4lm, MLIV1. Kursansvarig: Malin Sjöö, malin.sjoo@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KLG060 Livsmedelskemi. KNL031 Human Nutrition - Functional Foods, KMB060 Mikrobiologi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, projektredovisning, dugga, skriftlig tentamen. Övrigt: Studiebesök, seminarier och projektarbete. Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se.

Syfte
Att ge en vetenskapligt baserad helhetssyn på komplexa livsmedel avseende processteknik, funktionella egenskaper, näringsvärde och kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar, praktiska moment (övningar, seminarier, minilaborationer), kamratgranskade duggor, studiebesök, projektarbete

Litteratur
Kessler, H.G Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, Tyskland 2002, ISBN: 3-9802378-0