Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LIVSMEDELSKEMI FÖR PRODUKTFORMULERINGKLG060
Food Chemistry for Product Formulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MLIV1. Valfri för: B4lm. Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se och Lina Haskå, Lina.Haska@appliednutrition.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi. Prestationsbedömning: Inlämnings- och seminarieuppgifter, skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen skall ge kunskaper om kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos protein, fett och kolhydrater i livsmedel samt om vattnets roll för livsmedels egenskaper.

Litteratur
Coultate, T.P Food – The Chemistry of its Components. Latest edition, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, ISBN: 978-0-85404-111-4