Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LÄKEMEDELSFORMULERINGKLG027
Drug Formulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: B4l, K4l. Valfri för: N5nbm. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förutsatta förkunskaper: KFK090 Molekylär växelverkan och dynamik, BLT015 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin eller KET030 Energiteknik. Prestationsbedömning: Muntliga tentamen. Godkänt på övningar och laborationer. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är baserad på grundläggande kunskaper i kemi och kemiteknik samt ge en fördjupning med inriktning på utveckling av läkemedelsformulering och produktion av läkemedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på fysikalkemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen och olika administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, geler m.m. Vidare kommer det att ges en översiktlig inblick i kvalitetsaspekter, svensk och internationell läkemedelsindustri, läkemedelsekonomi och lagstiftning. Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel.

Övningsuppgifterna syftar till att ge kunskap om olika aspekter inom läkemedelsteknologin bl.a. rörande läkemedelsformulering.

Laborationerna syftar till att ge en insikt i läkemedelsformulering samt kvalitet och fysikalkemiska egenskaper hos läkemedelsberedningar. Samt olika dokumentationssätt inom läkemedelsindustrin.

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics, 3 rd edition. The Design and Manufacture of Medicines. Churchill Livingstone. Published September 2007 SBN 0443101086/9780443101083.
Material som utdelas under kursens gång.