Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FÖRDJUPNINGSKURS I ETT ELLER FLERA ÄMNENKKK000
Advanced course in one or more subjects

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: B4, K4, MBIO2, MLIV2, MWLU2. Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med berörd programledning, Olle.Holst@biotek.lu.se, Kemiska institutionen. Förkunskapskrav: Grundkurs i motsvarande ämne(n). Genomgånget basblock. För B4 och K4 gäller att minst 160 hp skall vara avklarade. För Masters-programmen gäller att minst 45 hp skall vara avklarade. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering. Övrigt: En detaljerad kursplan skall upprättas i samråd med examinator och godkännas av berörd programledning. Hemsida: http://www.student.lth.se/bioteknik/prog_b/kkk000/.

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i valt/valda vetenskapsområde(n).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Vetenskapliga originalartiklar eller annan litteratur med anknytning till det valda arbetet.