Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
IMMUNTEKNOLOGIKIM015
Immunotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTN40. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, N4. Kursansvarig: Malin Lindstedt, malin.lindstedt@immun.lth.se, Immunteknologi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi. Kan ställas in: Vid mindre än 12 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i obligatoriska PBL/gruppövningsmoment. Laborationer och individuella laborationsrapporter. Skriftlig eller muntlig tentamen (den senare metoden det vanligaste förfaringssättet vid tentamen vid andra tidpunkter än kursens huvudtentamenstillfälle). Det slutgiltiga betyget sätts på den skriftliga eller muntliga tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.immun.lth.se/education/immunotechnology/immunotechnology/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom immunologi som kombinerat med erfarenheter från tidigare kurser inom bioområdet ska ge studenterna en insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas på problem inom det biotekniska och biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Murphy, KP., Travers, P, Walport, M,.: Janeway´s Immunobiology. 7th ed. Garland Science, 2008. ISBN: 0815341237 and 9780815341239;
Vetenskapliga artiklar;
Kompendium: Immunteknologikurs laborationer

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Laborationsmoment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer och individuellt formulerade skriftliga laborationsrapporter. Betygskala UG. Delmomentet omfattar: Delkursen kommer att belysa experimentella system använda inom basal immunologisk forskning samt immunologiska analyssystem och metoder vilka har stor spridning inom ett brett forskningsfält. Individuell rapportering av resultat, där även teorin diskuteras.

Kod: 0209. Benämning: Teorimoment.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i de obligatoriska PBL momenten. Skriftlig eller muntlig tentamen (individuell). Den skriftliga eller muntliga tentamen utgör grunden för slutbetyg. Delmomentet omfattar: Kursens teoriinnehåll, d.v.s. basal immunologi och tillämpningar av immunsystemets celler och molekyler behandlas på ett teoretiskt plan i form av föreläsningar och gruppövningar (och på laborationerna).