Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOFYSIKALISK KEMIKFK032
Biophysical Chemistry

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4l, B4mb, B4pt, K4l. Kursansvarig: Prof Bertil Halle, bertil.halle@bpc.lu.se, Biofysikalisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KFK080 Termodynamik, KFK090 Molekylär växelverkan och dynamik. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på inlämningsuppgifter (67%) och halvtidsskrivning (33%). Dessutom krävs godkända laborationer och muntlig presentation. Omexamination (avseende halvtidsskrivningen) sker vid behov genom muntlig tentamen. Övrigt: Kursen lägger stor vikt vid aktivt bearbetande av kunskapsmaterialet genom självständig problemlösning (inlämningsuppgifter) och laborationsövningar. Kursen avslutas med en “minikonferens”, där studenterna presenterar och kritiskt diskuterar aktuella forskningsproblem inom proteinvetenskap. Hemsida: http://www.cmps.lu.se/bpc/teaching/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar följande huvudmoment:

Proteiners kemiska uppbyggnad och tredimensionella strukturer: Strukturbestämning med röntgenkristallografi; Struktur- och sekvensdatabaser.

Karaktärisering av proteiner med optisk spektroskopi: Fysikaliska principer för och tillämpningar av fluorescens och cirkulärdikroism spektroskopi.

Polypeptiders konformation: Modeller för polymerkonformation och konformationsomvandlingar; Konformationsentropi; Veckningskooperativitet.

Proteiners energetik och stabilitet: Packning; Hydratisering; Elektrostatik; Termisk och lösningsmedelsinducered denaturering; Differentiell scanning kalorimetri.

Proteindynamik: Kinetiska modeller; Protonutbyte; Diffusionskontroll; Proteinveckning; Motorproteiner; Datorsimulering av proteiner.

Kärnmagnetisk resonans: Principer för NMR spektroskopi och relaxation; Bestämning av struktur, växelverkan och dynamik för proteiner i lösning.

Associationsprocesser: Ligandbindning; Allosteri; Proteinaggregering; Isoterm titrerkalorimetri; Ytplasmonresonans.

Litteratur
Kurslitteraturen utgörs av ett kompendium i Molecular Protein Science, som skrivits av lärarna på kursen, samt av laborationshandledningar. För den som vill gå djupare finns på kursens hemsida ett urval referenser och länkar till litteraturen.