Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROCESSIMULERINGKETN01
Process Simulation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KAT061. Valfri för: B4pt, K4p, W4p. Kursansvarig: Professor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KETF01 och KETF10 eller KTE170. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom ett antal delprojekt, redovisade skriftligt och muntligt, samt en kompletterande tentamen. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketn01/.

Syfte
Simuleringsteknik är en viktig teknik inom processindustrin för avancerade studier, såsom analys av driftssättsbyte och design av nya processer. Kursen förmedlar en fördjupad färdighet och förståelse för datorbaserad analys och design av kemiska processer. Syftet med kursen är att skapas förutsättningar för att studenten blir en kompetent användare och beställare av simuleringsteknik genom att belysa teknikens möjligheter, begränsningar samt dess komplexitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen tar upp formulering av matematiska modeller med tillhörande numeriska metoder för lösning av stationära och dynamiska lumpade beskrivningar samt stationära och dynamiska distribuerade beskrivningar. Elementär programmeringsteknik tas upp för abstraktion och strukturering för ökad användbarhet av datorverktyg med grafiska användargränssnitt.

Beräkningsverktyg utnyttjas både för förståelse av modellers och metoders egenskaper samt för att lösa större simuleringstekniska projekt.

Kursens teori och metoder tillämpas på ett simuleringsprojekt som är uppdelat i ett antal delprojekt. Projektet genomförs i grupper om två eller tre studenter. Kursen bygger på integrerade föreläsningar och datorövningar under första delen som stödjer projektet. I andra delen sker mer och mer självständigt grupparbete inom projektet. Kursen avslutas med en intern konferens.

Litteratur
Nilsson, B: Process Simulation Using MATLAB. Institutionen för Kemiteknik 2002.