Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKTLABORATION I KEMITEKNIKKETF05
Chemical Engineering, Project Laboratory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KTE022 och KTE023. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars H. Andersson, Lars_H.Andersson@chemeng.lth.se och fo. ass. Mats Galbe, Mats.Galbe@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KET045 Kemisk reaktionsteknik, KAKF01 Analytisk kemi och FMS086 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av litteraturstudie med försöksplan och slutrapport. (alt. Genomförande av uppgift inkluderande experimentellt arbete samt skriflig och muntlig rapportering). Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketf05.

Syfte
En viktig arbetsuppgift för kemitekniker är att medverka vid förverkligandet av kemiska reaktioner i såväl stor som liten skala. Detta arbete fordrar färdigheter i

Mål

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Projektet omfattar en obligatorisk uppgift inom kemiteknikområdet. Uppgiften, som genomförs gruppvis, skall ge teknologen träning i att självständigt behandla en kemiteknisk frågeställning genom litteraturstudium, försöksplanering, framtagning av experimentella data och utvärdering. Rapportering sker i form av skriftliga rapporter, vilka redovisas och försvaras vid muntliga genomgångar.

Litteratur
Biblioteksmaterial