Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TRANSPORTPROCESSERKETF01
Transport Phenomena, Basic Course

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KAT090. Obligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Professor Bernt Nilsson, Bernt.Nilsson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KETA01 Kemiteknik eller KKKA01 Bioteknik samt KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, tre projektuppgifter som redovisas i tekniska PM samt genom obligatoriskt deltagande i övningar i praktisk problemlösning och två laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketf01/.

Syfte
Syftet med kursen är att utifrån en naturvetenskaplig bas överföra molekylära processer till makroskopiska processer, som på ett ingenjörsmässigt sätt, tillämpas på storskaliga fenomen hämtade från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis grunder inom hydrostatik och grunderna för kraft, tryck och impuls utifrån fysikens grunder.

Kursen behandlar därefter impuls-, värme- och masstransport med tillämpningar hämtade både från kemitekniska och biotekniska system.

Följande områden behandlas:

För att möjliggöra studier av större system som innehåller flera olika delprocesser ingår tre projektuppgifter. Dessa behandlar tillämpningar hämtade från kemiteknik- respektive bioteknikområdet för K respektive B -programmet.
Genom praktisk problemlösning tränas den ingenjörsmässiga problemlösningsförmågan samtidigt som den grundläggande teorin konkretiseras.
Vid två laborationer ges en ingenjörsmässig färdighet att arbeta i pilot plant skala.

Litteratur
Transportprocesser - Föreläsningskompendium, Kemiteknik, LTH, Lund 2007.
Exempelsamling, Laborationer, Praktisk problemlösning sam Formelsamling i Transportprocesser, Kemiteknik, LTH, Lund 2007.
McCabe, Smith and Harriot: Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill 2001. ISBN: 0-07-124710-6.
Mörtstedt: Data och Diagram, Liber 1999. ISBN: 91-47-00805-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Kemisk apparatteknik, transportprocesser.
Antal Högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Impulstransport: grundläggande strömningslära, reologi, dimensionsanalys, modellförsök, gränsskiktsströmning, omströmmade kroppar, sedimentering Värmetransport: grundläggande värmeöverföring, värmeväxlare, strålning, instationär värmetransport. Masstransport: grundläggande masstransport, diffusion av gaser och vätskor, instationär masstransport, analogier. System luft/vatten.

Kod: 0208. Benämning: Laborationskurs.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Praktisk problemlösning tillämpat på impuls- värme- och masstransport. Två laborationer inom strömningslära respektive värmetransport.

Kod: 0308. Benämning: Obligatoriska inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter. Delmomentet omfattar: I kursen ingår tre projektuppgifter hämtade från strömningslära, värmestranport respektive masstransport.