Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KEMITEKNIKKETA01
Chemical Engineering

Antal högskolepoäng: 21. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKK060 och KKK065. Obligatorisk för: K1. Kursansvarig: Univ.adj. Michaël Grimsberg, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, posterredovisning. Inlämningsuppgifter och datorövningar. Närvaro vid minst 75 % av föreläsningar om hållbar utveckling. Tentamen. Poängsatta delmoment: 7. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/keta01/.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Industriell process: Insikt om kemitekniska principer och hur en industriell process byggs upp. Överblick över strukturen i svensk kemiteknisk industri.
Grundläggande kemiteknik: Materialbalanser. System med flera faser. Energibalanser.
Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och interpolation.
Hållbar utveckling: Kretsloppsprinciper. Industrin i samhället. Grön kemi och grön teknik. Industrins in- och utflöden. Livscykelanalys. Risker.
Verktyg: Datoranvändning. Bibliotekskunskap och informationssökning. Projektarbete.
Muntlig och skriftlig framställning.

Litteratur
Murphy, R: Introduction to Chemical Processes. McGraw-Hill 2007. ISBN: 007-125429-3.
Chapra, S.: Applied Numerical Methods with Matlab. McGraw-Hill 2012. ISBN: 978-007-131484-8.
Gröndahl, F och Svanström M: Hållbar utveckling. Liber 2011. ISBN 9-7891-47-09348-9
Rydh, C J, Lindahl, M och Tingström, J: Livscykelanalys. Studentlitteratur 2002. ISBN: 91-44-02447-9
Grimsberg, M: Börja med Matlab. Institutionen för Kemiteknik 2011.
Grimsberg, M: Grundläggande Kemiteknik – Studiematerial. Institutionen för Kemiteknik 2011.
Kurspärm i Kemiteknik 2011.

Poängsatta delmoment

Kod: 0211. Benämning: Beräkningsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen i beräkningsteknik.

Kod: 0311. Benämning: Material- och energibalanser.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter med tillämping av Matlab för att lösa kemitekniska problem. Skriflig tentamen i material- och energibalanser.

Kod: 0411. Benämning: Datorövningar.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar i Matlab och beräkningsteknik.

Kod: 0511. Benämning: Industriell process.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering. Posterredovisning. Studiebesök.

Kod: 0611. Benämning: Hållbar utveckling, Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och mutlig rapportering. Studiebesök.

Kod: 0711. Benämning: Verktyg för kemitekniker.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Datorövningar. Inlämningsuppgift i Processdesign.

Kod: 0811. Benämning: Hållbar utveckling, Teori.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro vid minst 75 % av föreläsningarna i läsperiod Vt2. Inlämningsuppgifter.