Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KEMISK REAKTIONSTEKNIKKET045
Chemical Reaction Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KTE022 och KTE023. Obligatorisk för: B3, K3. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, Arne.Andersson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KETA01 Kemiteknik eller KKKA01 Bioteknik, FMA410 Matematik, endimensionell analys och KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och datoruppgifter. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket045/.

Syfte
En viktig arbetsuppgift för kemi- och biotekniker är att medverka vid förverkligandet av kemiska reaktioner i såväl stor som liten skala. Detta arbete fordrar färdigheter i dimensionering, simulering och val av kemiska reaktorer utifrån reaktionskinetiska och processtekniska förutsättningar. Kursen ger de färdigheter som krävs på grundnivå och är en förutsättning för vidare utveckling och kunskapsuppbyggnad inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kemisk reaktionsteknik ger grundläggande kunskaper om reaktormodeller, masstransport kopplad till kemiska reaktioner samt teknisk reaktionskinetik. Kursen behandlar delmomenten: material- och energibalanser för ideala reaktormodeller (isoterma och nonisoterma förlopp för vätske- och gasfasreaktioner), val av reaktormodell, heterogena system (reaktormodeller, yttre och inre masstransport, kinetikuttryck), diffusion och reaktion i porösa korn, icke ideala reaktorer och simulering av kemiska reaktioner för att belysa tekniska reaktorers egenskaper.

Litteratur
Danielsson, N-Å: Kemisk Reaktionsteknik A. 2006.
Danielsson, N-Å: Kemisk Reaktionsteknik B. 2006.