Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ENERGITEKNIKKET030
Heat Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: K3. Valfri för: B4. Kursansvarig: Ola Wallberg, ola.wallberg@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser samt KETF10 Separationsprocesser. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, projektuppgifter redovisade i tekniska rapporter samt genom obligatoriskt deltagande i övningar i praktisk problemlösning och laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket030/..

Syfte
Syftet med kursen är att tillägna sig kunskaper om värmetransport med tekniska tillämpningar, termiska separationsmetoder samt teknisk termodynamik med tillämpningar på viktiga kyl- och värmeprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Följande områden behandlas:

Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Instationär värmetransport. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energibesparingsmöjligheter vid en del separationsprocesser, främst indunstning och destillation.

Litteratur
McCabe, Smith & Harriot: Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill 2005. ISBN:0-07-124710-6.
Eastop & McConkey: Applied Thermodynamics for Engineering Technologists. Longman 1993. ISBN: 0-582-09193-4.
Mörtstedt: Data och Diagram. Liber 1999. ISBN: 91-47-00805-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Projektuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter.

Kod: 0305. Benämning: Energiteknik.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Instationär värmetransport. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energibesparingsmöjligheter vid en del separationsprocesser, främst indunstning och destillation.