Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOTEKNIK, PROJEKTKBTA01
Biotechnology, Project

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KKKA01 och KKKA05. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter. Muntliga presentioner. Aktivt deltagande. Obligatorisk brandutbildning. Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KKKA05.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
projekt: råvara, reaktor, reaktion, produkt, energi, miljö och hållbar bioteknisk produktion

studiebesök

Litteratur
Sandkvist, Carin, Att skriv tekniska och vetenskapliga rapporter, anvisningar för Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, 2001.