Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT060
Separations in Biotechnology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: B4pt. Alternativobligatorisk för: MBIO1. Valfri för: B4mb, K4p. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se, Bioteknik. Förutsatta förkunskaper: KBK011 Biokemi, KETF10 Separationsprocesser. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänd labrapport och projektuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.biotek.lu.se/KBT060.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en helhetssyn över bioseparationsprocesser från bioreaktor till slutprodukt samt att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika metoder för separation av biomolekyler. Effektiva bioseparationsprocesser bestämmer ofta om produkten når marknaden då upprening står för mer an 70 % av slutproduktspriserna. Genom att tillämpa och integretera de kunskaper som tidigare inhämtas av studenterna, skall kursen ge en djupare förståelse av de övergripande principerna för bioseparationsprocesser och av de faktorer som styr val av enskilda steg. Med exempel från existerande processer skall kursen belysa de utmaningar som biotekniker ställs inför vid processutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Hatti-Kaul, R., Mattiasson, B., (2003) Isolation and Purification of Proteins, Marcel Dekker, NY. Stenciler.
Schuler, M. L., Kargi, F. : Bioprocess Engineering - Basic Concepts. Prentice Hall, New Jersey. Chapter 11.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Biotekniska separationsprocesser.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.