Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ANALYTISK KEMIKAKF01
Analytical Chemistry

Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: KAK016. Obligatorisk för: B3, K3. Kursansvarig: Tekn.dr. Clas Wesén 0703-978762,, margareta.sandahl@organic.lu.se och Universitetslektor Margareta Sandahl, Teknisk analytisk kemi. Förutsatta förkunskaper: KFK090 Molekylär växelverkan och dynamik. Prestationsbedömning: Delprov 1: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, kurslitteratur samt utdelat material. Delprov 2: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Slutbetyg baseras på tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.organic.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge förutsättningar för alla yrkesverksamma bioteknik- och kemiteknikcivilingenjörer att förstå analytisk kemi och dess möjligheter. Detta skall understödja nödvändiga bedömningar vid beställning av analyser samt vid tolkning av mottagna analysresultat. Syftet är att ge grundläggande teoretiska och experimentella kunskaper och färdigheter om instrumentella analytisk-kemiska metoder såsom spektrofotometri, kromatografi, masspektrometri och potentiometri samt deras tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar analytisk-kemiska tekniker som är vanliga i industrin samt därutöver vissa mer avancerade tekniker som utförs av speciallaboratorier.

Laborationer: Experimentella laborationer genomförs som kvantitativ analys samt, i liten mån, kvalitativ analys. I laborationerna används utrustning för atomabsorptions- och atomemissionsspektrofotometri, molekylär absorptionsspektrofotometri i lösning, gas- och vätskekromatografi samt potentiometri med jonselektiv elektrod. Laborationerna ger kunskap om instrumentkonstruktion och användande. Mätvärdesbehandling av analysresultat görs med hjälp av statistisk undersökning. Vissa laborationer avser att karaktärisera egenskaperna hos en analysmetod bl.a. hur instrumentsignalen beror av provämnets molekylära struktur. Laborationerna representerar vanliga industriellt förkommande metoder inom livsmedelskemi, miljökemi, vattenkemi och konsumentproduktkemi.

Föreläsningar: Föreläsningar om kvantifiering via separationsmetoder behandlar allmän kromatografi, gaskromatografi och vätskekromatografi. För kvantifiering genom spektrometri i ultraviolett och synligt ljus behandlas atomabsorptionsspektrometri, atomemissionsspektrometri samt molekylspektrometri. Bland elektroanalytiska metoder behandlas potentiometri och jonselektiva elektroder. Därutöver ingår masspektrometri, automatiska analysmetoder, miljöanalys via gaskromatografi, immunometoder, processanalytisk kemi, provbehandling och mätvärdesstatistik.

Övningar: Teoretiska övningar görs inom områdena kromatografi, spektrofotometri, potentiometri och masspektrometri.

Litteratur
Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis, Seventh ed. Freeman 2007. ISBN: 0-7167-7041-5.
Kompendier som kompletterar kursboken.

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, kurslitteratur och utdelat material. Slutbetyg baseras på tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Laboration.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter.