Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KROMATOGRAFISK ANALYSKAK050
Chromatographic Analysis

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: KAKN05. Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1. Valfri för: B4l, B4lm, B4mb, K4l. Kursansvarig: Universitetslektor Margareta Sandahl, Margareta.Sandahl@organic.lu.se, Teknisk analytisk kemi. Förkunskapskrav: KAKF01. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antalet poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, övningar, all litteratur och laborationer. För slutbetyg krävs också godkända laborationer och laborationsrapporter. Hemsida: http://www.organic.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge fördjupade kunskaper och insikter i analytisk kemi med betoning på analytiska separationstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar olika analytiska separationstekniker och metoder, så som HPLC och LC/MS, GC och GC/MS, CE (kapillärelektrofores), CEC (kapillärelektrokromatografi), och mikrofluidic samt FFF (fältflödesfraktionering) vilka används för karaktärisering och kvantifiering av låg- och makromolekylära substanser och som är vanligt förekommande inom läkemedels-, livsmedels-, miljö-, bioteknisk och biokemisk analys.

En viktig del av kursen ägnas åt optimeringsstrategier av analystekniker för effektivisering av separations- och detektionsbetingelser. Analyskvalitet behandlas med begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, god laboratoriepraxis (GLP) och metodvalidering, här uppmärksammas såväl provbehandling som slutanalys.

Litteratur
Harris, D C: Quantitative Chemical Analysis. 8th ed. Freeman 2010. ISBN: 1-4292-3989-1.
Kompendier.