Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GLOBALISERING OCH INNOVATIONINNN10
Globalization and Innovation

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: INN005. Valfri för: I4ai, I4, M4. Kursansvarig: Cristina Chaminade, Cristina.Chaminade@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Kursens övergripandesyfte är att studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskap i hur företag, i olika sektorer, utvecklar och implementerar strategier för global konkurrenskraft. Generella mål med kursen är att studenterna skall utveckla förståelse för varför forskning och utveckling och kunskapstillgångar har blivit centrala i företags strategiska tänkandet. Mer specifikt skall studenterna bli bekanta med flertalet strategiska mekanismer och processer i olika sektorer, så som vertikal disintegration (outsourcing och nätverkande), hur företag tillägnar sig och använder kunskap (innovationssystem, etc.). Praktiska mål är att studenterna skall använda de grundläggande koncepten och diskutera strategiska alternativ för globalisering av innovationer, och använda kunskapen från kursen i problemorienterad empirisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat förståelse för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en grundläggande förståelse för hur olika teknologiska strategier formas i en global konkurrens. Fokus är primärt på förändrade geografiska mönster av innovation, integrationen av affärsnätverk på regional och global nivå, och hur dessa förändras som respons på den pågående globaliseringsprocessen.

Litteratur
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. Övrigt: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Kod: 0212. Benämning: Grupparbeten.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrigt: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.