Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
ENTREPRENÖRSKAP I NYA OCH BEFINTLIGA FÖRETAGINNN05
Entrepreneurship in New and Established Ventures

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: I4ai, I4. Kursansvarig: Jonas Gabrielsson, Jonas.Gabrielsson@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: Salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att introducera studenten till entreprenöriella uppstartsprocesser och affärsdrivande processer i nya och existerande företag. Sådana processer inbegriper idéformulering, utvecklande av affärsmodell för en ny eller existerande marknad, resursattrahering och genomförande av en affärsprocess. Förutsättningarna för affärsutveckling i nya företag och i etablerade organisationer har många likheter såväl som skillnader och dessa kommer att belysas i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förståelse för och kunna problematisera:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Nya affärsprocesser äger rum inom såväl som utanför etablerade företag. Entreprenörskap är viktig för nya affärsprocesser oavsett var dessa äger rum. Kursen kommer att behandla entreprenörskap som fenomen i samhället från etablerat företagsperspektiv såväl som från det nystartade företagets perspektiv. Frågor som behandlas specifikt är: Vem är entreprenören?; Vilka är skillnaderna och likheterna mellan entreprenörskap i nya och etablerade företag?; Hur samspelar entreprenöriella processer mellan och nya och etablerade verksamheter?; Hur kan etablerade verksamheter utnyttja entreprenörskapet som en resurs i sina affärsprocesser?

En viktig komponent i kusen inbegriper utvärderingen av nya affärsidéer samt resursanalys och resursskapande.

Litteratur
Baron, R.A. & Shane, S.A. (2008) Entrepreneurship: A process perspective, 2nd edition, Thomson South Western
Artiklar

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrigt: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Kod: 0211. Benämning: Grupparbete.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik; 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt; 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrigt: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.