Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INNOVATION MANAGEMENTINNN01
Innovation Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: INN001 och INN010. Valfri för: F4, I4ai, I4, M4. Kursansvarig: Jon Mikel Zabala, Jon_Mikel.Zabala@circle.lu.se, CIRCLE. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK och MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Betyg kommer att grunda sig på: salstentamen (70% av betyget) och grupparbeten (30% av betyget). Närvaro vid grupparbeten är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att krävas. Poängsatta delmoment: 2. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.circle.lu.se.

Syfte
Kursen ”Innovation Management” syftar till att (1) ge studenterna grundläggande kunskap om innovationer och innovationsprocesser ur ett företags- och organisationsperspektiv, och att (2) ge studenterna tillgängliga teoretiska och praktiska verktyg att förstå och hantera verklighetsanknutna innovationsprocesser; teknikutveckling och innovationsstrategi, till exempel strategier för utveckling av nya produkter (varor och tjänster).

Kursen erbjuder en översikt av en rad verktyg för att stödja teknologiutveckling och organisatoriska lösningar som detta kräver.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Innovation håller på att bli ett mycket komplext fenomen i dagens värld. Den globala konkurrensen ökar ständigt, samtidigt som produktlivslängden och utvecklingscyklar håller på att förkortas och detta innebär att företag behöver bevara sitt teknologiska försprång över tiden om de vill överleva.

Företagen ställs inför utmaningar när de försöker hantera innovation och översätta tekniska, marknadsrelaterade, ekonomiska, institutionella eller organisatoriska möjligheter till konkurrensfördelar. För att möta dessa utmaningar behöver företaget ha en förståelse av den dynamiska innovationsprocessen och kunna analysera vilka resurser som företaget behöver, och hur man kan utnyttja dessa resurser.

Hållbar innovation är endast möjligt om företaget har en rad interna och externa rutiner för att skanna miljön i jakt på tekniska möjligheter, välja de möjligheter som är relaterade till deras tekniska kompetens, få resurser för att vända dessa möjligheter till nya produkter, marknadsföra dem och lära av det förflutna. För detta behöver företagen och ingenjörer som arbetar med FoU praktiska verktyg. Kursen kommer att ge studenterna en bred vision av verktyg för att upptäcka tekniska möjligheter i miljön och hantera processen att omvandla en ny idé till en ny produkt.

Kursen är praktiskt inriktad och studenter förväntas arbeta i grupper med de olika verktygen.

Litteratur
Westland, J. C. Global Innovation Management. Palgrave Macmillan. 2008.
Artiklar

Poängsatta delmoment

Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik. 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt. 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrigt: Möjlighet till omtentamen kommer endast erbjudas de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.

Kod: 0212. Benämning: Grupparbete.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: 5: när samliga mål har mötts, visar på djup kunskap av kursens innehåll, kan visa på nyskapande och kreativt tänkande, och möjligen gått bortom etablerad praktik. 4: när samtliga mål har mötts väldigt väl och fullständigt. 3: när samtliga mål har mötts tillfredsställande, eller när vissa har mötts väldigt väl och andra tillfredställande. Övrigt: Möjlighet til komplettering kommer endast enbjudast de studenter som inte erhållit betyget ”godkänt”.