Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FORSKNINGSMETODIK I INDUSTRIDESIGNIDEN35
Research Methods in Industrial Design

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDE081. Obligatorisk för: MID2. Kursansvarig: Gästlärare Anders Warell, Anders.Warell@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten vara närvarande vid 80% av de lärarledda kurstillfällena (föreläsningar och handledningsdagar). Studenten skall även presentera en kortare skriftlig rapport och redovisa den muntligen inför kurskamraterna. Övrigt: Undervisningsform: Teoretiska föreläsningar och praktiska demonstrationer, självstudier, gruppövningar och handledd forskning. Presentation och kritik. Feed-back på rapporter. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Målet med kursen är att introducera grundläggande principer inom vetenskapsteori och forskningsprocessen och att presentera metoder och modeller för genomförande och rapportering av projekt av både teoretisk och praktisk natur. Kursen skall ge en vision av en kommande karriär som forskare inom industridesign. Den skall samtidigt vara till nytta i det kommande examensarbetet och den framtida rollen som praktiserande industridesigner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna motivera, planera, genomföra, rapportera och diskutera ett litet forskningsprojekt I förhållande till aktuell kunskap.

Innehåll
Industridesign presenteras som ett växande forskningsfält inom designvetenskaperna och sätts in i sitt kunskapsteoretiska och vetenskapliga sammanhang. Forskningsprocessens olika faser gås igenom. Introduktion ges till informationssökning i vetenskapliga databaser samt vetenskapligt och populärvetenskapligt författarskap. Forskningsmetoder inom industridesigns huvudområden av forskare i industridesign. Kvalitativa undersökningsmetoder inom brukarcentrerad design ägnas särskild uppmärksamhet i kursen. Studenterna genomför små forskningsprojekt med olika undersökningsmetoder och rapporterar dem i enlighet med vetenskaplig praxis.

Litteratur
Nödvändig litteratur kommer att göras tillgänglig under kursens gång.