Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIIDEN25
Industrial Design Project III

Antal högskolepoäng: 20. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MID2. Kursansvarig: Claus-Christian Eckhardt,, claus.eckhardt@design.lth.se och Olof Kolte, Andreas Hopf, Industridesign. Prestationsbedömning: 80% närvaro, slutfört projekt enligt lärares anvisningar. Övrigt: Kursen innehåller diskussioner och genomgångar, både individuellt och i grupp. Det enskilda arbetet utförs under handledning. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
- fördjupning inom det valda ämnesområdet

- genomförande av ett omfattande projekt inom industridesign, om möjligt i grupp

- vid behov, samarbete med andra fakulteter vid Lunds universitet och/eller externa partner

- vidareutveckling av analytiskt och kritiskt tänkande samt estetiska färdigheter och individuella uttrycksmedel

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- uppvisa fördjupad kännedom om terminologi och utvecklingstendenser samt aktivt deltagande i aktuell debatt inom det valda fördjupningsområdet – allt i relation till ämnesområdet industridesign

- uppvisa förmåga att skriva en instruktion, lägga upp en projektplan och följa projektets utveckling; effektivt genomföra en fullständig designprocess, från idéskapande till presentation av färdig produkt, och vid behov ingripa i projektets gång

- uppvisa förmåga att bedriva fördjupad forskning, utvärdera och reflektera över resultaten inom ramen för det valda ämnesområdet samt effektivt sammanfatta och diskutera resultaten

Innehåll
- På grundval av kunskaper och erfarenheter från Industridesign, projekt II ska studenten nå teoretisk och praktisk behärskning av det valda ämnesområdet.

- Studenten ska utveckla en avancerad designstrategi för att förverkliga en idé (produkt, tjänst eller metod) inom det valda ämnesområdets ram, i form av ett utkast med en kompletterande vetenskaplig rapport eller större uppsats.

- Ingående och kritisk reflektion över aktuell debatt med anknytning till det valda ämnesområdet

- Resultatet i form av en fysisk 3D-prototyp och/eller en 3D-simulering eller en immateriell produkt, ska presenteras muntligt, visuellt och skriftligt, varvid även arbetsprocessen och uppkomna frågor och problem ska diskuteras.

- 1. Särskilt för Form & teknologi

o utveckling av produkt- och processidéer för digital framställning med traditionella och avancerade material samt deras praktiska användning

o experimentering med estetiska och funktionella möjligheter, även i förhållande till digital one-off-framställning och nya former av entreprenörskap

- 2. Särskilt för Livsstil & beteende

o utveckling av strategier och idéer för produkter och tjänster

o experimentering med arbetssätt med anknytning till utvecklingslinjer i samhället och nya varumärkesstrategier samt tillämpning av dessa

- 3. Särskilt för Människan & naturen

o utveckling av strategier och/eller handlingsprogram för förändringar i formgivningen av produkter och tjänster på systemnivå

o experimentering med nya arbetssätt anpassade till strategier för hållbar utveckling samt praktiskt genomförande av dessa.

Litteratur
Väljs i samband med projektinriktning.