Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PORTFÖLJTEKNIKIDEF06
Portfolio Technique

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEF05. Obligatorisk för: KID3. Valfri för: MD4. Kursansvarig: Gästlärare Charlotte Sjödell, Industridesign. Prestationsbedömning: Bedömning sker efter de inlämnade uppgifterna. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Att lära sig metoder och tekniker så att studenten kan skapa sig en professionell industridesignportfölj och en arbetsansökan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna sätta samman sitt eget CV/meritförteckning, samla projektinformation och relevanta bilder i syfte att skapa och professionellt formge sin designportfölj för att framgångsrikt kunna kommunicera sin egen personlighet och kreativitetsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

aktivt närvara, genomföra hemuppgifter och presentera en portfölj.

Innehåll
Kursen består av föreläsningar och individuell kritik för att utvärdera fortskridandet och hemuppgifter.

Kursen börjar med en introduktion om vikten av att ha ett CV/meritförteckning och en portfölj vid jobbansökningar. Föreläsningarna innefattar hur man når potentiella arbetsgivare, insamlande av information, projektförberedelse och sammanställning av arbetsansökningar (skrivande av följebrev, CV/meritförteckning, design av portfölj, digital portfölj, online-portfölj, etc.).

Litteratur
(downloadable .pdf-file):
Rita Sue Siegel: ”Get an ID job”, http://www.idsa.org/