Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
WORKSHOP I INDUSTRIDESIGNIDEA60
Workshop in Industrial Design

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: KID2, MID1. Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, claus.eckhardt@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: Student i industridesign. Prestationsbedömning: Beslutas för varje workshop. Övrigt: Workshopen ges i LTH:s tentamensperioder.

Syfte
Inspiration och/eller fördjupning inom industridesign.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha fått ökat insikt i den kreativa processen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha genomfört en workshop i grupp eller självständigt.

Innehåll
Beror på den brief som läraren sätter upp.

Litteratur
Ingen obligatoriskt litteratur