Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LJUS OCH FÄRG, PROJEKTIDEA50
Light and Colour, Project

Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAM030. Obligatorisk för: KID2. Kursansvarig: Adjungerad universitetslektor Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se, Industridesign. Förutsatta förkunskaper: AAMA01 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Betygen som ges bygger på närvaro, deltagande, resultat på inlämningsuppgifter och slutlig presentation. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
att omsätta kunskap från kursen AAMA01 Ljus och färg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna hantera fysiska och tekniska problem relaterade till ljus och färg som uppstår när man utvecklar ett koncept. Både problem relaterade till den fysiska karaktären av ljus och till den tekniska konstruktionen som stödjer konceptet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa kunskaperna från AAMA01 Ljus och färg i ett konkret projekt.

kunna identifiera och lösa tekniska problem som resulterar i en fungerande prototyp

kunna bedömma produktionstekniska konsekvenser av en föreslagen teknisk lösning.

Innehåll
Kursen inleds med en inspirationsföreläsning och uppgiftsformulering. I den inledande fasen av kursen kommer gästföreläsare och studiebesök som är relevanta för uppgiften att arrangeras. Under projektets gång kommer individuell handledning och gruppresentationer att vägleda studenten. En större del av arbetet kommer att utföras i skolans verkstäder. Resultatet kommer at vara en fysisk representation av konceptet.

Litteratur
Referenslitteratur:
Eliasson O: Your Light House: Working With Light, 1991-2004.
Flavin D : The Complete Lights, 1961—1996.
Turrell J: The Other Horizon.
Torres Tur: Zenithal Light, Doctoral Thesis, COAC Publications
Relevanta webbsidor. On-line fora. Tryckta manualer.