Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
FOTOTEKNIKIDEA15
Photo Techniques

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Industridesign. Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO150. Obligatorisk för: KID1. Valfri för: MD4. Kursansvarig: Adjungerad universitetslektor Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se, Industridesign. Prestationsbedömning: Studenterna skall lösa en utdelat projektuppgift och redovisa denna muntligt och i rapportform. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Syfte
Lära sig tillämpa grundläggande fototeknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en introduktion till grunderna i optik, fototeknik och bildbehandling.

Litteratur
Relevanta websidor. On-line fora. Tryckta manualer.