Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SPANSKA FÖR TEKNIKER: SPANSK OCH LATINAMERIKANSK KULTUR OCH SAMHÄLLEGEMA75
Spanish for Engineers: Spanish and Latin-American culture and society

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1N. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, KID2, L4, M4, MD4, MID1, N2, Pi4, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Jonas Granfeldt, jonas.granfeldt@rom.lu.se, Spanska. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Spanska steg 3, Svenska B/Svenska 2B eller godkänt betyg i SPAB02. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Prestationsbedömning: Ett skriftligt prov (4,0 hp) och ett muntligt prov (3,5 hp). Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak spanska. Hemsida: http://www.sol.lu.se/spanska.

Syfte
Kursen syftar till att den studerande skall träna och fördjupa sin språkfärdighet inom talad och skriven spanska. Vidare syftar kursen till att ge grundläggande insikter i spansk och latinamerikansk kultur och samhälle. Fokus i kursen ligger på det moderna samhället under 1900-talet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av två moduler:

Modul 1
Den här modulen innebär realiastudier med avseende på Spaniens och Latinamerikas geografi och nutidshistoria. Undervisningen ges i form av föreläsningar och tillhörande diskussioner på spanska. Textstudiet och undervisningen syftar dels till att öka realiakunskaperna, dels till att ytterligare öka den muntliga språkfärdigheten.

Modul 2
Den här modulen innebär litteraturstudier med särskilt fokus på ett skönlitterärt verk och dessutom några andra litterära texter. Litteraturen studeras med avseende på vokabulär och grammatik. Undervisningen ges i form av föreläsningar och tillhörande diskussioner på spanska. Litteraturstudiet syftar dels till att förmedla ett skönlitterärt innehåll, dels till att ytterligare öka den skriftliga språkfärdigheten.

Litteratur
Masoliver, Joaquin & Miguel, Maria del Mar (1998) España. Geografia y cultura. Lund: Studentlitteratur (2 ed).
Mendoza, Eduardo. Sin noticias de Gurb. Valfri utgåva.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Spansk och latinamerikansk realia.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen.

Kod: 0210. Benämning: Texter från Spanien och Latinamerika.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.